Pojęcie spamu w polskim prawie
kw.02

Pojęcie spamu w polskim prawie

Na co dzień praktycznie każdy z internautów spotyka się ze zjawiskiem spamu. W praktyce pojęcie to jest rozumiane bardzo szeroko i w skrócie można napisać, że oznacza ono wszelkie niechciane wiadomości otrzymywane różnymi źródłami – mailem, komentarzami na stronie, postami na forach itp. Niewiele jednak osób zdaje sobie sprawę z tego jak spam jest zdefiniowany w polskim prawie. Bezpośredniej definicji tego pojęcia oczywiście nie znajdziemy, ale pewne regulacje zawiera ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną: Art. 10. 1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. 2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. 3. Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 9 ust. 3 pkt 1. Polski ustawodawca uregulował jedynie kwestie dotyczące rozsyłania niezamówionych informacji handlowych. Żeby dana wiadomość została uznana za informację handlową musi spełniać przesłanki z art. 2 i art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną: Art. 2. Określenia użyte w ustawie oznaczają: 2) informacja handlowa – każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi; Art. 9. 1. Informacja handlowa jest wyraźnie wyodrębniana i oznaczana w sposób niebudzący wątpliwości, że jest to informacja handlowa. 2. Informacja handlowa zawiera: 1) oznaczenie podmiotu, na którego zlecenie jest ona rozpowszechniana, oraz jego adresy elektroniczne; 2) wyraźny opis form działalności promocyjnej, w szczególności obniżek cen, nieodpłatnych świadczeń pieniężnych lub rzeczowych i innych korzyści związanych z promowanym towarem, usługą lub wizerunkiem, a także jednoznaczne określenie warunków niezbędnych do skorzystania z tych korzyści, o ile są one składnikiem oferty; 3) wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na określenie zakresu odpowiedzialności stron, w szczególności ostrzeżenia i zastrzeżenia. 3. Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszają przepisów ustawy: 1) z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) oraz 2) z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). Przy tak określonych w art. 9 wymaganiach stawianym informacji handlowej można mieć poważne wątpliwości, czy...

Read More
Wyklikiwanie reklam przez konkurencję
lut02

Wyklikiwanie reklam przez konkurencję

W weekend został poruszony ciekawy problem na PiO dotyczący nieuczciwego wyklikiwania reklam w AdWords przez konkurencję – link. W skrócie zjawisko polega na następującym zachowaniu – ktoś kupuje reklamy w systemie AdWords i ustala dany budżet dzienny np. 50 zł. Konkurencja sama klika w reklamy, co doprowadza do wyczerpania budżetu dziennego i reklama przestaje się pojawiać. W ten sposób można wyklikać całą konkurencję, dzięki czemu pozostają tylko reklamy klikacza. Nie jest to pierwszy taki przypadek z którym się spotkałem i z całą pewnością można stwierdzić, że podobnych problemów będzie przybywać. Oczywiście Google teoretycznie samodzielnie walczy z takimi naruszeniami, w praktyce jednak bywa z tym różnie. Zdaje się, że Google intensywnie monitoruje prawidłowość klików w sieci AdSense, natomiast w swojej wyszukiwarce już tak bardzo nie interesuje się tym kto, gdzie klika. Autor tematu z PiO podaje, że wszystkie kliknięcia są od tego samego dostawcy internetu oraz pochodzą z tego samego komputera (system, rozdzielczość). Charakteryzuje je też bliskość przedziału czasowego. Różnią się tylko adresem IP, który u większości dostawców internetu jest dynamiczny i można go zmienić poprzez restart modemu. Oczywiście w temacie pojawiły się różne rozwiązania zarówno w kwestiach technicznych jak i prawnych. Sprostowanie tych drugich zmobilizowało mnie do poniższego artykułu. Klikanie w reklamy jako czyn nieuczciwej konkurencji Wiele osób w temacie uważa, że można sobie dowolnie klikać w reklamy i nie jest to w żaden sposób zakazane. Oczywiście myślenie takie jest błędne, gdyż w skutek takiej działalności reklamodawca ponosi szkodę. W związku z tym, że mamy do czynienia po obu stronach z przedsiębiorcami to zastosowanie mogą znaleźć przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Art. 3. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. 2. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym. Art. 3 ust. 2 wymienia przykładowe czyny nieuczciwej konkurencji – jest to jednak katalog otwarty i nie ogranicza się jedynie do wskazanych w tym przepisie zachowań. W związku z tym można zgłaszać dowolne czyny pod warunkiem, iż wykaże się, że spełniają wymogi z art. 3 ust. 1. Z wymienionych zachowań wyklękiwanie reklam można podciągnąć pod „utrudnianie dostępu do rynku” oraz „nieuczciwą reklamę”. Art. 15. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez: 5) działanie mające na celu wymuszenie...

Read More